Thông tin cung, cầu và diễn biến giá gạo thế giới và tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam quý I/2022, cập nhật sơ bộ 4 tháng đầu năm 2022. Phân tích và dự báo triển vọng của xuất khẩu gạo trong giai đoạn cuối năm 2022, được thông tin chi tiết trong: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU GẠO 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"  

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
I. Thị trường thế giới   
1.1 Tình hình cung – cầu    
1.2. Một số thông tin đáng chú ý về thị trường gạo thế giới   
1.3 Diễn biến giá    
II. Thị trường gạo Việt Nam   
2.1 Diễn biến giá gạo trong nước    
2.2. Sơ bộ kết quả xuất khẩu gạo tháng 4/2022    
2.3. Tình hình xuất khẩu gạo tháng 3 và quý I/2022   
2.3.1 Thị trường xuất khẩu    
2.3.2 Mặt hàng gạo xuất khẩu    
2.3.3. Trung Quốc giảm nhập khẩu gạo nếp nhưng tăng nhập khẩu gạo thơm từ Việt Nam    
III. Triển vọng và dự báo    
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Diễn biến giá gạo châu Á năm 2021 đến 2022    
Biểu đồ 2: Lượng và giá gạo xuất khẩu trung bình của Việt Nam từ năm 2021 – 2022  
Biểu đồ 3: Diễn biến giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam năm 2021-2022    
Biểu đồ 4: Khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc qua các tháng năm 2021 – 2022 
BẢNG
Bảng 1: Dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2017/18 đến niên vụ 2021/22 trong tháng 4/2022 của USDA 
Bảng 2: Dự báo thương mại gạo toàn cầu niên vụ 2017/18 đến niên vụ 2021/22 trong tháng 4/2022 của USDA  
Bảng 3: Một số thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 3 và quý I/2022    
Bảng 4: Chủng loại gạo xuất khẩu trong quý I/2022    
Bảng 5: Chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong quý I/2022