- Trong tháng 5/2024, chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, khu vực doanh nghiệp phát triển tốt, dịch bệnh được kiểm soát. Giá bán sản phẩm gia cầm nhìn chung có lợi cho người chăn nuôi. 
- Theo số liệu ước tính của TCTK, tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 5/2024 tăng ....% so với cùng thời điểm năm 2023. 
- Nhập khẩu gà trong 4 tháng đầu năm 2024 tăng ...% về lượng và tăng ...% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.


MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt gà 
1.2 Diễn biến giá 
1.3 Xuất nhập khẩu tại các thị trường 
2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi 
2.2 Diễn biến giá tại thị trường trong nước 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu thịt gà 
2.5 Nhập khẩu con giống 
2.6 Xuất khẩu thịt gà 
3. Dự báo

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 5/2024 
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Trung tháng 5/2024 
Bảng 3: Bảng giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Nam tháng 5/2024    
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 4/2024    
Bảng 5: Nhập khẩu thịt gà trong tháng 4/2024    
Bảng 6: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu thịt tháng 4/2024    
Bảng 7: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 4/2024    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn gia cầm qua các tháng    
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt gia cầm qua các quý    
Biểu đồ 3: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 4/2024    
Biểu đồ 4: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 5: Nhập khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 6: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt gà trong tháng 4/2024    
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T4/2024   
Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T4/2024    
Biểu đồ 9: Xuất khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng