Tổng đàn gia cầm của cả nước trong tháng 3/2021 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng trong quý I/2021 đạt 513,6 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu thịt gà trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh trong khi xuất khẩu thịt gà vẫn tăng.

Các nội dung chính 
1. Thị trường thế giới

1.1 Diễn biến giá thịt gia cầm trên thị trường thế giới
1.2 Tình hình sản xuất
1.3 Tình hình xuất nhập khẩu
2. Thị trường trong nước
2.1 Tình hình đầu tư chăn nuôi gia cầm
2.2 Diễn biến giá thịt gia cầm tại thị trường trong nước
+ Khu vực miền Bắc
+ Khu vực miền Trung
+ Khu vực phía Nam
2.3 Tình hình nhập khẩu thịt gà
2.4 Tình hình xuất khẩu thịt gà
3. Dự báo
- Thế giới
- Trong nước

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
Biểu đồ 1: Thị phần nhập khẩu thịt gà (tính theo trị giá)
Biểu đồ 2: Lượng nhập khẩu thịt gà 
Biểu đồ 3: Trị giá nhập khẩu thịt gà qua các năm 
Biểu đồ 4: Kim ngạch xuất khẩu thịt gà qua các năm 
Biểu đồ 5: Trị giá xuất khẩu thịt gà qua các năm 

Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi khu vực phía Bắc
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại khu vực phía Nam