- Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng thịt bò của Brazil được dự báo sẽ tăng ... % do nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh.
- Đàn bò trong nước tiếp tục giảm vì diện tích chăn thả bị thu hẹp do chuyển đổi đất thổ cư, trồng rừng và trồng các loại cây công nghiệp; đồng thời nhu cầu sử dụng sức kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp giảm và hiệu quả kinh tế mang lại không cao.
- Theo Tổng cục Thống kê, ước tính đến cuối tháng 5/2024, tổng đàn bò giảm .....% so với cùng kỳ năm 2023.
- Nhập khẩu thịt bò của Việt Nam trong tháng 4/2024 giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng 3/2024.


MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt bò 
1.2 Diễn biến giá 
2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi bò 
2.2 Diễn biến giá 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu thịt bò 
2.5 Nhập khẩu con giống 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tham khảo giá thịt bò tại một số địa phương trong tháng 5/2024   
Bảng 2: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 4/2024  
Bảng 3: Nhập khẩu thịt bò trong tháng 4/2024  
Bảng 4: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu thịt tháng 4/2024    
Bảng 5: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 4/2024    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn bò qua các tháng   
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt bò qua các quý   
Biểu đồ 5: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 4/2024   
Biểu đồ 6: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 4: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt bò trong tháng 4/2024    
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu thịt bò từ T1/2023 – T4/2024    
Biểu đồ 7: Trị giá nhập khẩu thịt bò từ T1/2023 – T4/2024    
Biểu đồ 8: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T4/2024   
Biểu đồ 9: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T4/2024