- Trong tháng 4/2023, giá thịt bò thế giới tăng do ảnh hưởng bởi giá nội địa tại Mỹ tăng, nơi nguồn cung gia súc dự kiến sẽ giảm trong những tháng tới.
- Chăn nuôi bò trong nước không có nhiều biến động. Theo Tổng cục Thống kê, ước tính đến cuối tháng 4/2023, tổng đàn bò ước tăng khoảng 1,6% so với cùng kỳ năm 2022.
- Nhập khẩu thịt bò của Việt Nam trong quý I/2023 giảm cả lượng và trị giá so với quý I/2022.


MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt bò 
1.2 Diễn biến giá 
2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi bò 
2.2 Diễn biến giá 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu thịt bò 
2.5 Nhập khẩu con giống 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tham khảo giá thịt bò tại một số địa phương trong tháng 4/2023    
Bảng 2: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 3/2023  
Bảng 3: Nhập khẩu thịt các loại trong 3 tháng năm 2023   
Bảng 4: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu thịt tháng 3/2023    
Bảng 5: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 3/2023    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn bò qua các tháng   
Biểu đồ 2: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 3/2023    
Biểu đồ 3: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 4: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt bò trong tháng 3/2023   
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu thịt bò từ T1/2021 – T3/2023  
Biểu đồ 6: Trị giá nhập khẩu thịt bò từ T1/2021 – T3/2023   
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T3/2023    
Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T3/2023