THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP 8 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến ngành giầy dép nước ta, nhất là trong hoạt động xuất khẩu. "Thông tin thị trường giày dép 8 tháng năm 2021 và dự báo” sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về những tác động của đại dịch tới tình hình sản xuất, xuất khẩu giầy dép của nước ta cũng như những dự báo về sản xuất, xuất khẩu mặt hàng này. Trong đó, đi sâu phân tích về thị trường xuất khẩu, về cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu, về hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp...


I. TỔNG QUAN NGÀNH GIÀY DÉP CỦA NƯỚC TA    
II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT    
III. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP 8 THÁNG NĂM 2021    
1. Kim ngạch xuất khẩu giày dép    
2. Chủng loại xuất khẩu    
3.Thị trường xuất khẩu    
4. Tình hình xuất khẩu giầy dép của doanh nghiệp  
5. Dự báo  
IV. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GIÀY DÉP CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU    
1. Kim ngạch xuất khẩu    
2. Cơ cấu mặt hàng    
3. Cơ cấu thị trường    
4. Tình hình xuất khẩu giầy dép của doanh nghiệp sang thị trường EU 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu giày dép qua các tháng từ năm 2020 -2021
Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại giày dép xuất khẩu của nước ta trong 7 tháng 2021
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giày dép 7 tháng năm 2021
Biểu đồ 4: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu giày dép của nước ta sang các thị trường trong tháng 7/2021
Biểu đồ 5: Kim ngạch xuất khẩu giày dép của nước ta vào thị trường EU
qua các tháng từ năm 2020 -2021
Biểu đồ 6: Cơ cấu chủng loại giày dép xuất khẩu của nước ta vào thị trường EU trong 7 tháng năm 2021
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giày dép của nước ta vào thị trường EU trong 7 tháng năm 2021
Biểu đồ 8: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu giày dép của nước ta vào thị trường EU trong 7 tháng 2021

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Chủng loại giày dép xuất khẩu của nước ta trong tháng 7 và 7 tháng năm 2021
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu giày dép tháng 7 và 7 tháng năm 2021
Bảng 3: Tham khảo top doanh nghiệp xuất khẩu giày dép của nước ta trong tháng 7/2021
Bảng 4: Chủng loại giày dép xuất khẩu của nước ta vào thị trường EU  trong 7 tháng năm 2021
Bảng 5: Thị trường xuất khẩu giày dép vào thị trường EU trong 7 tháng 
năm 2021
Bảng 6: Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu giày dép ta vào thị trường EU trong 7 tháng năm 2021