Kim ngạch xuất khẩu giầy dép của nước ta 8 trong tháng năm 2022 đạt 16,4 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh như: Hoa Kỳ, Anh, Canada…
Thông tin thị trường giầy dép 8 tháng năm 2022 và dự báo” sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình sản xuất, xuất khẩu giầy dép của nước ta cũng như những dự báo về sản xuất, xuất khẩu mặt hàng này. Trong đó, đi sâu phân tích về thị trường xuất khẩu, về cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu, về hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp... 

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. TỔNG QUAN NGÀNH GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM    
II.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT    
III.TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIẦY DÉP 8 THÁNG NĂM 2022    
1. Kim ngạch xuất khẩu giầy dép    
2. Chủng loại xuất khẩu    
3. Thị trường xuất khẩu    
4.Top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các thị trường    
5. Dự báo triển vọng của ngành giầy dép    
IV. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU-27    
1. Kim ngạch xuất khẩu    
2. Cơ cấu mặt hàng    
3. Cơ cấu thị trường    
4. Top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta vào thị trường EU -27    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép qua các tháng từ năm 2020 -2022    
Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta 7 tháng   
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép 7 tháng năm 2022    
Biểu đồ 4: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu giày dép của nước ta sang các thị trường trong tháng 7/2022   
Biểu đồ 5: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA qua các tháng từ năm 2020 -2022    
Biểu đồ 6: Cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 7 tháng năm 2022   
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 7 tháng năm 2022    
Biểu đồ 8: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu giày dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 7 tháng 2022   

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta tháng 7 và 7 tháng năm 2022    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu giầy dép tháng 7 và 7 tháng năm 2022    
Bảng 3: Tham khảo top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta trong  tháng 7 năm 2022  
Bảng 4: Chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 7 tháng năm 2022    
Bảng 5: Thị trường xuất khẩu giầy dép trong tháng 7 và 7 tháng năm 2022    
Bảng 6: Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong tháng 7 năm 2022