Xuất khẩu giầy dép phục hồi khá mạnh trở lại với kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2021 tăng 38,1% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2021 tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
"Thông tin thị trường giầy dép năm 2021 và dự báo” sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình sản xuất, xuất khẩu giầy dép của nước ta cũng như những dự báo về sản xuất, xuất khẩu mặt hàng này. Trong đó, đi sâu phân tích về thị trường xuất khẩu, về cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu, về hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp...

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. TỔNG QUAN NGÀNH GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM    
II.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT    
III.TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIẦY DÉP    
1. Kim ngạch xuất khẩu giầy dép    
2. Chủng loại xuất khẩu    
3. Thị trường xuất khẩu    
4.Top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các thị trường    
5. Dự báo ngành giầy dép năm 2022    
IV. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU  
1. Kim ngạch xuất khẩu    
2. Cơ cấu mặt hàng    
3. Cơ cấu thị trường    
4. Top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta vào thị trường EU  

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép qua các tháng từ năm 2020 -2021   
Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta trong 11 tháng    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép 11 tháng năm 2021   
Biểu đồ 4: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các thị trường trong tháng 11/2021    
Biểu đồ 5: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA qua các tháng từ năm 2020 -2021    
Biểu đồ 6: Cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 11 tháng năm 2021    
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 11 tháng năm 2021    
Biểu đồ 8: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 11 tháng năm 2021    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta trong tháng 11 và 11 tháng năm 2021    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu giầy dép tháng 11 và 11 tháng năm 2021    
Bảng 3: Tham khảo top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta trong tháng 11 năm 2021  
Bảng 4: Chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 11 tháng năm 2021    
Bảng 5: Thị trường xuất khẩu giầy dép trong tháng 11 và 11 tháng năm 2021    
Bảng 6: Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong tháng 11 năm 2021