MỤC LỤC
MỤC LỤC    1
I. Tổng quan hoạt động nhập khẩu rau quả của Việt Nam và dự báo    2
II. Tình hình nhập khẩu trái cây tươi    4
1. Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu    5
2. Cơ cấu thị trường trái cây nhập khẩu    6
3. Một số doanh nghiệp lớn về nhập khẩu trái cây    8
III. Tình hình nhập khẩu rau củ tươi    10
1. Cơ cấu chủng loại rau củ nhập khẩu    10
2. Cơ cấu thị trường rau củ nhập khẩu    11
3. Một số doanh nghiệp lớn về nhập khẩu rau củ    13
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1. Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam qua các tháng năm 2021-2022    2
Biểu đồ 2. Cơ cấu thị trường nhập khẩu rau quả 7 tháng năm 2022    3
Biểu đồ 3. Kim ngạch nhập khẩu trái cây của Việt Nam qua các tháng năm 2021-2022    4
Biểu đồ 4. Cơ cấu mặt hàng trái cây nhập khẩu 7 tháng năm 2022    5
Biểu đồ 5. Cơ cấu thị trường nhập khẩu trái cây 7 tháng năm 2022    7
Biểu đồ 6. Cơ cấu mặt hàng rau củ nhập khẩu 7 tháng năm 2022    11
Biểu đồ 7. Cơ cấu thị trường rau củ nhập khẩu 7 tháng năm 2022    12
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Thị trường nhập khẩu rau quả tháng 7 năm 2022    3
Bảng 2. Chủng loại trái cây nhập khẩu tháng 7/2022    5
Bảng 3. Thị trường nhập khẩu trái cây trong tháng 7/2022    6
Bảng 4. Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu trái cây cao 7 tháng năm 2022    8
Bảng 5. Chủng loại rau củ nhập khẩu tháng 7/2022    10
Bảng 6. Thị trường nhập khẩu rau củ tháng 7/2022    11
Bảng 7. Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu rau củ cao 7 tháng năm 2022    13