Số lượng gia súc, gia cầm tại thời điểm 1/10 hàng năm

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Gia súc, gia cầm
Tỉnh/thành phố
Năm
Cột hiển thị