Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Loại diện tích
Tỉnh/thành phố
Năm