Diện tích rừng trồng tập trung

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Loại rừng
Tỉnh/thành phố
Năm
Cột hiển thị