Diện tích rừng trồng được chăm sóc và được khoán bảo vệ

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Loại rừng
Tỉnh/thành phố
Năm
Tháng
Cột hiển thị