1 CÁC VẤN ĐỀ VÀ XU HƯỚNG CHUNG
2 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS AUSTRALIA (ÚC)

2.1. Tình hình chung
2.2. Vận tải
2.3. Ga, cảng, cửa khẩu
2.4. Dịch vụ kho bãi, giao nhận và các hoạt động logistics khác
3 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS NEW ZEALAND
3.1. Tình hình chung
3.2. Vận tải
3.3. Ga, cảng, cửa khẩu
3.4. Dịch vụ kho bãi, giao nhận và các dịch vụ logistics khác