Nội dung chính số ra ngày 8/9/2020:
+ Tổng quan thị trường nông, lâm, thủy sản
+ Chính phủ nhất quán quan điểm: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát
+ Vàng tăng giá, USD đi ngang
+ Dư địa giảm lãi suất khá hạn hẹp