+ Bộ Công Thương ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp ngành thép phát triển
+ Hồ tiêu xuất khẩu được giá cao nhất trong vòng 13 năm
+ Xuất khẩu cá tra phục hồi mạnh
+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần đến ngày 28/05