+ Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường Châu Phi
+ Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp khó khăn trong chuỗi logictics
+ Sản lượng sữa thế giới năm 2021 sẽ gia tăng 
+ Nhu cầu tín dụng sẽ tăng nhanh trong những tháng cuối năm