+ Phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước
+ Tăng cường sản xuất, cung ứng phân bón tại thị trường nội địa
+ Tác động của giá dầu thế giới đến chỉ số giá tiêu dùng
+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần đến ngày 19/03