+ Nghị định về đăng ký kinh doanh
+ Chính phủ phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra ann toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”
+ Giải pháp thu hút nguồn kiều hối trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam
+ Giá vàng giữ ổn định, USD tăng