Nội dung chính số ra ngày 17/9/2020
+ Xây dựng quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
+ Tiếp tục thúc đẩy xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Mỹ
+ Thị trường bất động sản Việt Nam: Khoảng lặng để nâng cấp
+ Ngành nào được kỳ vọng thúc đẩy tín dụng trong nửa cuối năm?