* Phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế
* Trung Quốc chiếm gần 62% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam
* Xuất khẩu gỗ và đồ gỗ Việt Nam vẫn vượt ngoài mong đợi