Nội dung chính số ngày 14/9/2020
+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần 7-11/09
+ Tiếp tục triển khai thực hiện những giải pháp mạnh, quyết liệt hơn để phát triển kinh tế
+ Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đang tiến vào Việt Nam
+ Giá đường thế giới giảm dần về cuối tháng 8