+ Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp theo các ngành cụ thể
+ Cập nhật diễn biến thị trường thịt heo
+ Hoạt động thương mại hàng hải thế giới suy giảm trong năm 2020
+ Giá vàng, tỷ giá trung tâm VND với USD cùng lên nhẹ