Tổng quan thị trường nông lâm thủy sản
Bộ Công Thương thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản
+ Thị trường tiền tệ và vàng bạc