+ Tổng quan thị trường nông, lâm, thủy sản
+ Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng khả quan
+ Giá vàng đi lên, USD giảm
+ Lãi suất sẽ tăng ít nhất 1% vào nửa cuối năm