MỤC LỤC_
1. Tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ    3
1.1. Xuất khẩu trái cây tươi    3
1.2. Xuất khẩu rau củ tươi    7
2. Tình hình nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ Hoa Kỳ    10
2.1. Nhập khẩu trái cây tươi    10
2.2. Nhập khẩu rau củ tươi    13

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1. Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022    3
Biểu đồ 2. Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022    3
Biểu đồ 3. Cơ cấu chủng loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 7 tháng năm 2022    4
Biểu đồ 4. Kim ngạch xuất khẩu rau củ sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022 …………7
Biểu đồ 5. Cơ cấu chủng loại rau củ xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 7 tháng năm 2022    8
Biểu đồ 6. Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022    10
Biểu đồ 7. Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu từ Hoa Kỳ 7 tháng năm 2022    11
Biểu đồ 8. Cơ cấu chủng loại rau củ nhập khẩu từ Hoa Kỳ 7 tháng năm 2022    14
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Chủng loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 7 năm 2022    4
Bảng 2. Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang Hoa Kỳ 7 tháng năm 2022    5
Bảng 3. Chủng loại rau củ xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 7 năm 2022    8
Bảng 4. Doanh nghiệp xuất khẩu rau củ của Việt Nam sang Hoa Kỳ 7 tháng năm 2022    9
Bảng 5. Chủng loại trái cây nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ tháng 7 năm 2022    11
Bảng 6. Doanh nghiệp nhập khẩu trái cây của Việt Nam từ Hoa Kỳ 7 tháng  năm 2022    12
Bảng 7. Chủng loại rau củ nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ tháng 7 năm 2022    13