Trong tháng 4/2022, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm 2021. Các chủng loại rau quả chính của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ như: thanh long, sầu riêng, xoài, mít, ớt, đậu các loại, bắp non…

MỤC LỤC_
1. Tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ
1.1. Xuất khẩu trái cây tươi
1.2. Xuất khẩu rau củ tươi
2. Tình hình nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ Hoa Kỳ
2.1. Nhập khẩu trái cây tươi
2.2. Nhập khẩu rau củ tươi

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1. Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022
Biểu đồ 2. Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022
Biểu đồ 3. Cơ cấu chủng loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 3 năm 2022
Biểu đồ 4. Kim ngạch xuất khẩu rau củ sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022
Biểu đồ 5. Cơ cấu chủng loại rau củ xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ  3 tháng năm 2022
Biểu đồ 6. Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022
Biểu đồ 7. Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu từ Hoa Kỳ 3 tháng năm 2022
Biểu đồ 8. Cơ cấu chủng loại rau củ nhập khẩu từ Hoa Kỳ 3 tháng năm 2022
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Chủng loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 3 năm 2022
Bảng 2. Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang Hoa Kỳ 3 tháng năm 2022
Bảng 3. Chủng loại rau củ xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 3 năm 2022
Bảng 4. Doanh nghiệp xuất khẩu rau củ của Việt Nam sang Hoa Kỳ 3 tháng năm 2022
Bảng 5. Chủng loại trái cây nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ tháng 3 năm 2022
Bảng 6. Doanh nghiệp nhập khẩu trái cây của Việt Nam từ Hoa Kỳ 3 tháng  năm 2022
Bảng 7. Chủng loại rau củ nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ tháng 3 năm 2022