Trong tháng 12/2021, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm 2020. Các chủng loại trái cây xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như sầu riêng, thanh long, dừa, xoài…

MỤC LỤC
1. Tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ
1.1. Xuất khẩu trái cây tươi
1.2. Xuất khẩu rau củ tươi
2. Tình hình nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ Hoa Kỳ
2.1. Nhập khẩu trái cây tươi
2.2. Nhập khẩu rau củ tươi

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1. Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2020-2021    
Biểu đồ 2. Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2020-2021    
Biểu đồ 3. Cơ cấu chủng loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 11 tháng năm 2021    
Biểu đồ 4. Kim ngạch xuất khẩu rau củ sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2020-2021    
Biểu đồ 5. Cơ cấu chủng loại rau củ xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 11 tháng năm 2021    
Biểu đồ 6. Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ Hoa Kỳ qua các tháng năm 2020-2021    
Biểu đồ 7. Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu từ Hoa Kỳ 11 tháng năm 2021    
Biểu đồ 8. Cơ cấu chủng loại rau củ nhập khẩu từ Hoa Kỳ 11 tháng năm 2021    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Chủng loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 11/2021    
Bảng 2. Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang Hoa Kỳ 11 tháng năm 2021    
Bảng 3. Chủng loại rau củ xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 11 tháng năm 2021    
Bảng 4. Doanh nghiệp xuất khẩu rau củ của Việt Nam sang Hoa Kỳ 11 tháng năm 2021    
Bảng 5. Chủng loại trái cây nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ 11 tháng năm 2021    
Bảng 6. Doanh nghiệp nhập khẩu trái cây của Việt Nam từ Hoa Kỳ 11 tháng năm 2021    
Bảng 7. Chủng loại rau củ nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ 11 tháng năm 2021