I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI 
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới 
+ Nguồn cung: 
+ Nhu cầu:
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới 
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới 
- Nguồn cung
- Nhu cầu
- Nhập khẩu dầu thô của Châu Á tăng 
- Dự báo giá 
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC 
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước 
- Cung cầu 
+ Tình hình xuất khẩu 
+ Tình hình nhập khẩu 
+ Tình hình sản xuất
2.Diễn biến giá 
3. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 1 tháng năm 2023 
3.1. Xuất khẩu dầu thô 
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô 
3.2. Xuất khẩu xăng dầu 
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu 
3.3. Nhập khẩu dầu thô 
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô
3.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại 
- Khối lượng xăng dầu nhập khẩu 
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu 
- Giá xăng dầu nhập khẩu 
- Thị trường nhập khẩu 
4. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước
- Quý IV/2022, BSR lãi 1
- Quý IV/2022, PVD Drilling lãi 53 tỷ đồng 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay 
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 12 tháng năm 2022 
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 12 tháng năm 2022 
Biểu đồ 5: Doanh thu qua các năm của BSR 
Biểu đồ 6: Lợi nhuận ròng qua các năm của BSR 
Biểu đồ 7: Lợi nhuận ròng qua quí của PVD 
Biểu đồ 8: Lợi nhuận ròng qua các năm của PVD 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 30/01/2023 
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu xăng dầu các loại trong tháng 12 và 12 tháng năm 2022 
Bảng 3: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong trong nửa đầu T1/2023 
Bảng 4: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T1/2023 
Bảng 5: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 12 và 12 tháng năm 2022