Giá phân bón thế giới tháng 6/2024 tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu tăng, đặc biệt khi Ấn Độ sẽ mở thầu đầu tháng 7. Cùng với xu hướng giá thế giới, giá phân bón trong nước tăng do giá thế giới tăng và nhu cầu phân bón phục vụ cho lúa Hè Thu, Thu Đông, cây công nghiệp và cây ăn trái tăng.

Dự báo cung-cầu thị trường phân bón trong nước, thế giới, diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường phân bón Việt Nam và thế giới 6 tháng đầu năm 2024 và dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây: 
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    

- EU nhập một mặt hàng của Nga ở mức cao kỷ lục    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo cung, cầu, giá    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu   

- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Tình hình xuất nhập khẩu    

3.1. Tình hình xuất khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2024    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
3.2. Tình hình nhập khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2024    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
4. Triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước    
- DCM hoàn thành mua 100% vốn góp tại công ty phân bón Hàn - Việt    
- DCM nâng mục tiêu sản xuất NPK trong tháng 5    
- Đạm Cà Mau hạ thấp mục tiêu lợi nhuận 2024    
- BFC sắp chi hơn trăm tỷ đồng trả cổ tức    
- Cửa sáng cho lợi nhuận ngành hóa chất, phân bón    
- Ngành phân bón phấn khởi sắc, hoá chất kém hơn trong quý I/2024    
5. Dự báo thị trường phân bón trong nước trong thời gian tới    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Dự báo cung, cầu, và tiêu thụ của các nhà sản xuất Urea năm 2024    
Biểu đồ 2: Nhu cầu tiêu thụ phân bón toàn cầu giai đoạn từ 2021 - 2030    
Biểu đồ 3: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 4/2024    
Biểu đồ 4: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 4/2024    
Biểu đồ 5: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 6: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình qua các năm từ 2015-2024    
Biểu đồ 7: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình từ năm 2020-T5/2024   
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 4 tháng năm 2024    
Biểu đồ 9: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình qua các năm từ 2015-2024    
Biểu đồ 10: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình từ năm 2020-T5/2024    
Biểu đồ 11: Cơ cấu thị trưsờng nhập khẩu phân bón 4 tháng đầu năm 2024    
Biểu đồ 12: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo    
Biểu đồ 13: Kết quả các năm và kế hoạch 2024 của DCM    
Biểu đồ 14: Kết quả kinh doanh của DCM  

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 5/2024    
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 4/2024    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024    
Bảng 4: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 5/2024    
Bảng 5: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T5/2024    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân bón tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024    
Bảng 7: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 4/2024    
Bảng 8: Chỉ tiêu sản lượng của DCM    
Bảng 9: Kết quả kinh doanh của nhóm phân bón – hoá chất trong quý I/2024