Thị trường xăng dầu thế giới tháng 8/2023 biến động mạnh trong xu hướng tăng. Lo ngại nguồn cung bị thắt chặt do các nước OPEC+ nghiêm túc thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng dầu và nhu cầu tăng cao khi mùa đông đang đến gần là những yếu tố hỗ trợ cho giá dầu.· 

Dự báo cung-cầu thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường xăng dầu Việt Nam và thế giới 8 tháng năm 2023 và dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây: 

MỤC LỤC
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    

- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
- Cung cầu 8 tháng năm 2023    
+ Tình hình xuất khẩu    
+ Tình hình nhập khẩu    
+ Tình hình sản xuất    
2. Diễn biến giá    
3. Công tác quản lý, điều hành giá đối với mặt hàng xăng dầu    
4. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 8 tháng năm 2023    

4.1. Xuất khẩu dầu thô 8 tháng năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
4.2. Xuất khẩu xăng dầu 8 tháng năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
4.3. Nhập khẩu dầu thô 8 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
4.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại 8 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu xăng dầu   
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
5. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- Petrolimex và PV Oil thu về gần nghìn tỷ bình quân mỗi ngày trong quý II/2023    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay    
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thô 7 tháng năm 2023    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 7 tháng năm 2023    
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 7 tháng năm 2023    
Biểu đồ 6: Doanh thu thuần theo quí của Petrolimex và PV Oil    
Biểu đồ 7: Lợi nhuận sau thuế theo quý của Petrolimex và PV Oil    
Biểu đồ 8: Tồn kho tại thời điểm cuối quí của Petrolimex và PV Oil    
Biểu đồ 9: Trữ lượng dầu mỏ khai thác mỗi năm    
Biểu đồ 10: Sản lượng dầu thô xuất nhập khẩu qua các năm   
Biểu đồ 11: Sản lượng xăng dầu nhập khẩu    
Biểu đồ 12: Nguồn cung xăng dầu trong nước    
Biểu đồ 13: Sản lượng xăng dầu nhập khẩu theo quốc gia   
Biểu đồ 14: Sản lượng xăng dầu xuất khẩu theo quốc gia   
Biểu đồ 15: Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu
Biểu đồ 16: Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước   
Biểu đồ 17: Dự báo khả năng cung cấp xăng dầu nội địa   
Biểu đồ 18: Tăng trưởng GDP và Tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 21/8/2023    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu dầu thô tháng 7 và 7 tháng năm 2023    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu xăng dầu tháng 7 và 7 tháng năm 2023    
Bảng 4: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong nửa đầu T8/2023    
Bảng 5: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T8/2023   
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023