- Nguồn cung gia cầm tiếp tục tăng trong quý I/2023. Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 3/2023 là 532,4 triệu con, tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm 2022.
- Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng quý I/2023 ước đạt 563,2 nghìn tấn, tăng 4,2%; sản lượng trứng gia cầm quý I ước đạt 4,7 tỷ quả, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022.


1. Thị trường thế giới 
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt gà 
1.2 Diễn biến giá 
1.3 Xuất nhập khẩu tại các thị trường 
2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi 
2.2 Diễn biến giá tại thị trường trong nước 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu thịt gà 
2.5 Nhập khẩu con giống 
2.6 Xuất khẩu thịt gà 
3. Đề xuất, khiến nghị: 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 3/2023
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Trung tháng 3/2023 
Bảng 3: Bảng giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Nam tháng 3/2023 
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 2/2023
Bảng 5: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 2/2023 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 2/2023 
Biểu đồ 2: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng 
Biểu đồ 3: Nhập khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng 
Biểu đồ 4: Thị phần nhập khẩu thịt gà trong tháng 2/2023 
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T2/2023 
Biểu đồ 6: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T2/2023 
Biểu đồ 7: Xuất khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng