1. Thị trường thế giới 
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt bò 
1.2 Diễn biến giá 
2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi bò 
2.2 Diễn biến giá 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu thịt bò 
2.5 Nhập khẩu con giống 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tham khảo giá thịt bò tại một số tỉnh trong tháng 01/2023 
Bảng 2: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 12/2022 
Bảng 3: Nhập khẩu thịt các loại trong năm 2022 
Bảng 4: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 12/2022 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 12/2022 
Biểu đồ 2: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng 
Biểu đồ 3: Thị phần nhập khẩu thịt bò trong tháng 12/2022 (tính theo trị giá) 
Biểu đồ 4: Lượng nhập khẩu thịt bò từ T1/2021 – T12/2022 
Biểu đồ 5: Trị giá nhập khẩu thịt bò từ T1/2021 – T12/2022 
Biểu đồ 6: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T12/2022 
Biểu đồ 7: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T12/2022