THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG SỮA tháng 12 và năm 2021 cập nhật và phân tích, dự báo về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu, biến động giá sữa trên thị trường từ đầu năm tới nay. ĐẶC BIỆT, những nhận định và dự báo hy vọng sẽ có giá trị tham khảo tốt đối với Quý khách trong thời gian tới.
MỤC LỤC
1. Tình hình sản xuất
1.1. Thế giới
- Sản lượng sữa tại các nước, khu vực xuất khẩu sữa chính trên thế giới gồm:
+ Mỹ
+ New Zeland
+ EU
+ Australia
1.2. Việt Nam
- Sản lượng sữa tươi
- Sản lượng sữa bột
2. Diễn biến giá
2.1. Thế giới
2.1.1. Chỉ số giá sữa thế giới
2.1.2. Diễn biến giá sữa tại một số khu vực xuất khẩu sữa chính trên thế giới
- Tây Âu
- Châu Úc
- Nam Mỹ
2.1.3. Dự báo xu hướng giá sữa thế giới
2.2. Việt Nam
2.2.1. Diễn biến giá sữa bán lẻ trong nước
2.2.2. Dự báo giá sữa trong nước
3. Tình hình nhập khẩu sữa của Việt Nam
3.1. Kim ngạch nhập khẩu
3.2. Thị trường nhập khẩu
3.3. Cơ cấu chủng loại sản phẩm sữa nhập khẩu
4. Tình hình xuất khẩu sữa của Việt Nam
4.1. Kim ngạch xuất khẩu
4.2. Thị trường xuất khẩu
4.3. Cơ cấu chủng loại sản phẩm sữa xuất khẩu
4.4. Dự báo
5. Thông tin tham khảo

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sữa tươi theo tháng (2020-2021)
Biểu đồ 2: Sản lượng sữa bột theo tháng (2020-9/2021)
Biểu đồ 3: Chỉ số giá sữa thế giới theo tháng (1/2020-11/2021)
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam  
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa 11 tháng năm 2021
Biểu đồ 6: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu theo kim ngạch 11 tháng năm 2021
Biểu đồ 7: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam (2020-11/2021)
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sữa 11 tháng năm 2021
Biểu đồ 9: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa xuất khẩu theo kim ngạch 11 tháng năm 2021

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng sữa tại một số quốc gia, khu vực trên thế giới 10T-2021
Bảng 2: Giá sữa tại một số thị trường xuất khẩu chính trên thế giới ngày 22/12/2021
Bảng 3: Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa dành cho trẻ 0-6 tháng tuổi năm 2021
Bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường (2020 - 11/201)
Bảng 5: Top 10 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa cao trong 11 tháng năm 2021
Bảng 6: Kim ngạch nhập khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa 11 tháng năm 2021
Bảng 7: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường tháng 11 năm 2021
Bảng 8: Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa 11 tháng năm 2021
Bảng 9: Top 10 doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa cao trong 11 tháng năm 2021