"THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG SỮA THÁNG 11 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO" cập nhật thông tin và phân tích, đánh giá về tình hình sản xuất, tình hình xuất nhập khẩu, biến động giá sữa trên thị trường thế giới và trong nước trong 11 tháng năm 2022.
Đặc biệt, những nhận định và đánh giá, dự báo về sản lượng, diễn biến giá, xuất nhập khẩu các mặt hàng sữa trong thời gian tới hy vọng sẽ có giá trị tham khảo tốt cho công việc của Quý khách trong thời gian tới.
MỤC LỤC
1. Tình hình sản xuất
1.1. Thế giới
- Sản lượng sữa tại các nước, khu vực xuất khẩu sữa chính trên thế giới gồm:
+ Mỹ
+ New Zeland
+ EU
+ Australia
1.2. Việt Nam
- Sản lượng sữa tươi
- Sản lượng sữa bột
2. Diễn biến giá
2.1. Thế giới
2.1.1. Chỉ số giá sữa thế giới
2.1.2. Diễn biến giá sữa tại một số khu vực xuất khẩu sữa chính trên thế giới
- Tây Âu
- Châu Úc
- Nam Mỹ
2.2. Việt Nam
- Diễn biến giá sữa bán lẻ trong nước
3. Tình hình nhập khẩu sữa của Việt Nam
3.1. Kim ngạch nhập khẩu
3.2. Thị trường nhập khẩu
3.3. Cơ cấu chủng loại sản phẩm sữa nhập khẩu
4. Tình hình xuất khẩu sữa của Việt Nam
4.1. Kim ngạch xuất khẩu
4.2. Thị trường xuất khẩu
4.3. Cơ cấu chủng loại sản phẩm sữa xuất khẩu
4.4. Dự báo
5. Thông tin hoạt động thương mại sữa thế giới


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sữa tươi theo tháng (2020-2022)
Biểu đồ 2: Sản lượng sữa bột theo tháng (2020-2022)
Biểu đồ 3: Tăng/giảm chỉ số giá sữa toàn cầu GDT qua các phiên đấu giá năm 2022
Biểu đồ 4: Chỉ số giá sữa của FAO theo tháng
Biểu đồ 5: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam theo tháng (2021-2022)
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa 10 tháng năm 2022
Biểu đồ 7: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa nhập khẩu theo kim ngạch 10 tháng năm 2022
Biểu đồ 8: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam (2020-10/2022)
Biểu đồ 9: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sữa 10 tháng năm 2022
Biểu đồ 10: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa theo kim ngạch 10 tháng năm 2022

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng sữa tại một số quốc gia, khu vực trên thế giới
Bảng 2: Sản lượng các sản phẩm sữa tại EU
Bảng 3: Sản lượng các sản phẩm sữa tại Mỹ
Bảng 4: Sản lượng sữa trong nước tháng 11-2022
Bảng 5: Giá sữa thế giới tại một số thị trường chính trên thế giới
Bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường
Bảng 6: Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa trong nước tháng 11-2022
Bảng 7: Kim ngạch nhập khẩu sữa phân theo thị trường
Bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa
Bảng 9: Chủng loại các sản phẩm sữa nhập khẩu theo thị trường  
Bảng 10: Top 20 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu cao 10 tháng năm 2022
Bảng 11: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường
Bảng 12: Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa
Bảng 13: Chủng loại các sản phẩm sữa xuất khẩu theo thị trường
Bảng 14: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sữa đạt kim ngạch cao 10 tháng năm 2022