THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THÁNG 2/2021
I. DIẾN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1. Tình hình sản xuất
2. Diễn biến giá
3. Dự báo
4. Tình hình xuất nhập khẩu phân bón tháng 1 năm 2021
4.1. Tình hình xuất khẩu
4.2. Tình hình nhập khẩu phân bón
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI
1. Diễn biến cung cầu
2. Diễn biến giá
3. Dự báo
III. THÔNG TIN THAM KHẢO
1. Bức tranh ngành phân bón năm 2020: Bất ngờ với nhiều doanh nghiệp lãi lớn
2. Supe Lâm Thao cung ứng 4.756 tấn phân bón trả chậm
3. DAP Đình Vũ: Đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho thị trường trong nước
4.Giữ thuế tự vệ với phân bón: Bảo vệ nông dân hay doanh nghiệp