Giá phân bón thế giới tháng 4/2024 tiếp tục đi xuống khi nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào. Nhập khẩu phân bón của Việt Nam tăng mạnh.
Dự báo cung-cầu thị trường phân bón trong nước, thế giới, diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường phân bón Việt Nam và thế giới 4 tháng đầu năm 2024 và dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây: 

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo cung, cầu, giá    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    

- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Tình hình xuất nhập khẩu    

3.1. Tình hình xuất khẩu phân bón 3 tháng đầu năm 2024    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
3.2. Tình hình nhập khẩu phân bón 3 tháng đầu năm 2024    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
4. Triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước    
- Phân bón Cà Mau (DCM) nhận bàn giao Phân bón Hàn - Việt  
- Đạm Cà Mau thu về hơn 1.400 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm    
5. Dự báo thị trường phân bón trong nước trong thời gian tới   
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ   
+ Dự báo sản xuất   
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước   
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón   

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 3/2024    
Biểu đồ 2: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 3/2024    
Biểu đồ 3: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 4: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình qua các năm từ 2015-2024    
Biểu đồ 5: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình từ năm 2020-T3/2024    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 2 tháng năm 2024    
Biểu đồ 7: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình qua các năm từ 2015-2024    
Biểu đồ 8: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình từ năm 2020-T3/2024    
Biểu đồ 9: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón 2 tháng năm 2024    
Biểu đồ 10: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo  
Biểu đồ 11: Doanh thu của Đạm Cà Mau theo năm    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 3/2024    
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 3/2024    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 2 và 2 tháng năm 2024   
Bảng 4: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 3/2024    
Bảng 5: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T3/2024    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân bón tháng 2 và 2 tháng năm 2024   
Bảng 7: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 2/2024