I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI 
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới 
2. Diễn biến giá phân bón thế giới 
3. Dự báo cung, cầu, giá 
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC 
1. Diễn biến cung, cầu 
- Về nguồn cung: 
+ Tình hình sản xuất
+ Tình hình nhập khẩu 
- Về cầu 
+ Tình hình xuất khẩu 
2. Diễn biến giá phân bón trong nước 
3. Thông tin tham khảo 
- DPM lãi kỷ lục gần 5
- DCM đạt kỷ lục mới, lãi gần 4
-BFC ước lãi quý 4 sụt giảm 82% so với cùng kỳ, cả năm 2022 vẫn vượt kế hoạch 
- Lợi nhuận của Vinachem tăng mạnh theo giá phân bón 
4. Dự báo thị trường phân bón trong nước 
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ 
+ Dự báo sản xuất 
+ Dự báo nhập khẩu 
+ Dự báo tiêu thụ trong nước 
+ Dự báo xuất khẩu 
- Dự báo giá phân bón 
III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN
1. Tình hình xuất khẩu phân bón năm 2022 
- Khối lượng xuất khẩu 
- Thị trường xuất khẩu
2. Tình hình nhập khẩu phân bón năm 2022 
- Khối lượng nhập khẩu 
IV. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN NĂM 2023

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 12/2022 
Biểu đồ 2: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 11/2022 
Biểu đồ 3: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay 
Biểu đồ 4: Lợi nhuận ròng của DPM
Biểu đồ 5: Lợi nhuận ròng từng quí của DCM 
Biểu đồ 6: Lợi nhuận ròng qua các năm của DCM 
Biểu đồ 7: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình trong năm 2019-T1/2023 
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 12 tháng năm 2022 
Biểu đồ 9: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình trong năm 2019-T1/2023 
Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón trong 12 tháng năm 2022 
Biểu đồ 11: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo kim ngạch trong tháng 12/2022 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 1/2023 
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 1/2023 
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 12 và 12 tháng năm 2022 
Bảng 4: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 1/2023 
Bảng 5: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T1/2023 
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân bón trong tháng 12 và 12 tháng năm 2022 
Bảng 7: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 12/2022