Trong tháng 8/2023, giá phân bón tiếp tục xu hướng tăng do nguồn cung thắt chặt, đặc biệt Trung Quốc đã yêu cầu một số nhà sản xuất phân bón tạm dừng xuất khẩu ure trong khi nhu cầu tăng. 

Dự báo cung-cầu thị trường phân bón trong nước, thế giới, diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường phân bón Việt Nam và thế giới 8 tháng năm 2023 và dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây: 

MỤC LỤC
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo cung, cầu, giá    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    

- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Tình hình xuất nhập khẩu    

3.1. Tình hình xuất khẩu phân bón 8 tháng  năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
3.2. Tình hình nhập khẩu phân bón 7 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu  
4. Triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước    
- Dự báo giá phân bón có thể tăng thêm 30%, cổ phiếu ngành phân bón sẽ biến động mạnh    
5. Dự báo thị trường phân bón trong nước trong thời gian tới    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 8/2023    
Biểu đồ 2: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 7/2023    
Biểu đồ 3: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 4: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình từ năm 2020-T8/2023    
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 7 tháng năm 2023   
Biểu đồ 6: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình từ năm 2020-T8/2023    
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón 7 tháng năm 2023    
Biểu đồ 8: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo    
Biểu đồ 9: Lợi nhuận của một số doanh nghiệp phân bón    
Biểu đồ 10: Biên lợi nhuận của các doanh nghiệp phân bón qua các quý    
Biểu đồ 11:Sản lượng tiêu thụ Urea    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 8/2023    
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 8/2023    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023    
Bảng 4: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 8/2023    
Bảng 5: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T8/2023   
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân bón 7 và 7 tháng đầu năm 2023    
Bảng 7: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 7/2023