Trong tháng 8/2022, giá phân bón thế giới vẫn trong xu hướng giảm do giá dầu và giá giá khí giảm, nguồn cung tăng trong khi nhu cầu ở mức thấp. Thị trường phân bón trong nước khá trầm lắng, giao dịch cầm chừng.
Dự báo thị trường phân bón nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu phân bón trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào … tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường phân bón trong 8 tháng năm 2022 và dự báo”

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo cung, cầu, giá    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu   
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước   
3. Thông tin tham khảo    
4. Dự báo thị trường phân bón trong nước    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón    
III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN    
1. Tình hình xuất khẩu phân bón 8 tháng năm 2022    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
2. Tình hình nhập khẩu phân bón 8 tháng năm 2022    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
IV. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG THỜI GIAN TỚI    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 8/2022   
Biểu đồ 2: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 8/2022    
Biểu đồ 3: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay   
Biểu đồ 4: Lợi nhuận sau thuế của DPM   
Biểu đồ 5: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình trong năm 2019-T8/2022    
Biểu đồ 6:Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 7 tháng năm 2022    
Biểu đồ 7: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình trong năm 2019-T8/2022   
Biểu đồ 8:Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón trong 7 tháng năm 2022    
Biểu đồ 9: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo kim ngạch trong tháng 7/2022  

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 8/2022   
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 8/2022   
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu phân bón 7 tháng năm 2022    
Bảng 4: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 8/2022   
Bảng 5: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T8/2022    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân bón trong 7 tháng năm 2022   
Bảng 7: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 7/2022