DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo cung, cầu, giá    

II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Tình hình xuất nhập khẩu    
3.1. Tình hình xuất khẩu phân bón 7 tháng  năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
3.2. Tình hình nhập khẩu phân bón 7 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu   
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
4. Triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước  
- DHB tiếp tục lỗ trong 6 tháng đầu năm 2023   
- DCM lãi ròng giảm trong 6 tháng đầu năm 2023    
- 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng urê tiêu thụ của DCM vượt kế hoạch    
- BaF Việt Nam góp 18 tỷ đồng thành lập Công ty phân bón hữu cơ vi sinh    
- Giá phân ure thế giới tăng mạnh,cổ phiếu ngành phân bón sẽ biến động    
5. Dự báo thị trường phân bón trong nước trong thời gian tới    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 7/2023    
Biểu đồ 2: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 7/2023    
Biểu đồ 3: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 4: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình từ năm 2020-T6/2023    
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 6 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 6: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình từ năm 2020-T6/2023    
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 8: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo   

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 7/2023    
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 7/2023    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023    
Bảng 4: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 7/2023  
Bảng 5: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T7/2023    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân bón 6 và 6 tháng đầu năm 2023  
Bảng 7: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 6/2023