Trong tháng 7/2022, giá phân bón thế giới tiếp tục giảm do nhu cầu ở mức thấp trong khi nguồn cung dồi dào cộng với giá nguyên liệu đầu vào giảm. Cùng với xu hướng chung của thị trường thế giới, giá phân bón trong nước cũng tiếp tục giảm, sức mua yếu.
Dự báo thị trường phân bón nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu phân bón trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào … tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường phân bón trong 7 tháng năm 2022 và dự báo”

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Thông tin về chính sách, hoạt động xuất nhập khẩu    
- Mỹ hỗ trợ sản xuất phân bón trong nước để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu   
- Trung Quốc ban hành hạn ngạch xuất khẩu phốt phát    
4. Dự báo cung, cầu, giá    
- Dự báo cung cầu    
- Dự báo giá phân bón    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước   
3. Thông tin tham khảo    
- DAP Vinachem (DDV) báo lãi kỷ lục nhờ giá phân bón tăng trong quý II/2022    
- Phân bón Miền Nam có thêm quý lãi bằng lần   
- Đạm Hà Bắc tiếp tục lãi gần 480 tỷ đồng quý II/2022    
4. Dự báo thị trường phân bón trong nước    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước   
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón    
III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN    
1. Tình hình xuất khẩu phân bón 7 tháng năm 2022    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
2. Tình hình nhập khẩu phân bón 7 tháng năm 2022    
- Khối lượng nhập khẩu   
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu   
- Thị trường phân bón nhập khẩu   
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu   
IV. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG THỜI GIAN TỚI    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tình hình xuất khẩu phốt phát của Trung Quốc từ T1/2021-T5/2022    
Biểu đồ 2: Top thị trường xuất khẩu phốt phát của Trung Quốc năm 2021    
Biểu đồ 3: Tình hình nhập khẩu phân bón của Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2022    
Biểu đồ 4: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 7/2022   
Biểu đồ 5: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 7/2022    
Biểu đồ 6: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 7: Lợi nhuận sau thuế của DPM    
Biểu đồ 8: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình trong năm 2019-T7/2022    
Biểu đồ 9:Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 6 tháng năm 2022   
Biểu đồ 10: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình trong năm 2019-T7/2022  
Biểu đồ 11:Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón trong 6 tháng năm 2022    
Biểu đồ 12: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo kim ngạch trong tháng 6/2022    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 7/2022    
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 6/2022    
Bảng 3: Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của DCM  
Bảng 4: Kết quả kinh doanh quý II/2022 của SFG   
Bảng 5: Kết quả kinh doanh quý II/2022 của DHB   
Bảng 6: Thị trường xuất khẩu phân bón 6 tháng năm 2022   
Bảng 7: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 7/2022    
Bảng 8: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T7/2022    
Bảng 9: Thị trường nhập khẩu phân bón trong 6 tháng năm 2022    
Bảng 10: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 6/2022