Giá phân bón trong tháng 12/2023 tiếp tục giảm do nhu cầu yếu trong khi nguồn cung dồi dào và giá nguyên liệu đầu vào giảm.
Dự báo cung-cầu thị trường phân bón trong nước, thế giới, diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường phân bón Việt Nam và thế giới 12 tháng năm 2023 và Dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây: 
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo cung, cầu, giá    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu   
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Tình hình xuất nhập khẩu   
3.1. Tình hình xuất khẩu phân bón 12 tháng  năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
3.2. Tình hình nhập khẩu phân bón 12 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
4. Triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước    
- DCM điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận    
5. Dự báo thị trường phân bón trong nước trong thời gian tới    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón   

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng tiêu thụ phân bón thế giới    
Biểu đồ 2: 10 quốc gia sản xuất phân bón lớn nhất thế giới năm 2022    
Biểu đồ 3: Công suất các nhà máy phân Urea tại Việt Nam    
Biểu đồ 4: Công suất một số nhà máy phân NPK tại Việt Nam    
Biểu đồ 5: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 12/2023    
Biểu đồ 6: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 12/2023    
Biểu đồ 7: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 8: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình từ năm 2020-T12/2023    
Biểu đồ 9: Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 11 tháng năm 2023    
Biểu đồ 10: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình từ năm 2020-T12/2023    
Biểu đồ 11: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón 11 tháng năm 2023   
Biểu đồ 12: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 12/2023   
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 12/2023    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 11 và 11 tháng năm 2023    
Bảng 4: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 12/2023    
Bảng 5: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T12/2023    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân bón tháng 11 và 11 tháng năm 2023    
Bảng 7: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 11/2023    
Bảng 8: Kế hoạch tài chính toàn Công ty (hợp nhất)    
Bảng 9: Kế hoạch tài chính    
Bảng 10: Chỉ tiêu sản lượng