Giá phân bón trên thị trường thế giới và ở trong nước điều chỉnh giảm sau một thời gian dài liên tục tăng mạnh. Dự báo giá phân bón sẽ tiếp tục xu hướng hạ nhiệt trong năm 2022. 
Dự báo thị trường phân bón nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu phân bón trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào … tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường phân bón năm 2021 và dự báo”
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo thị trường phân bón thế giới    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Thông tin tham khảo    
- DPM: Lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt kỷ lục 3.600 tỷ đồng    
4. Dự báo thị trường phân bón trong nước    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón    
III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN    
1. Tình hình xuất khẩu phân bón   
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
2. Tình hình nhập khẩu phân bón  
- Khối lượng nhập khẩu   
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
IV. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NĂM 2022    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 12/2021    7
Biểu đồ 2: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 12/2021    7
Biểu đồ 3: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    10
Biểu đồ 4: Ước lợi nhuận ròng của DPM quí IV/2021    11
Biểu đồ 5: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình trong năm 2019-T12*2021    13
Biểu đồ 6: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình trong năm 2019-T12*2021    16
Biểu đồ 7: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo kim ngạch trong tháng 11/2021    20


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 12/2021    
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 12/2021    
Bảng 4: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 11/2021   
Bảng 5: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 12/2021    
Bảng 6: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T12/2021    
Bảng 7: Thị trường nhập khẩu phân bón 11 tháng năm 2021    
Bảng 8: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 11/2021