Giá phân bón thế giới trong tháng 11/2023 tiếp tục giảm do nhu cầu yếu trong khi nguồn cung dồi dào và giá nguyên liệu đầu vào giảm. Cùng với xu hướng giá thế giới, giá trong nước cũng giảm do tồn kho cao, nhu cầu thấp.

Dự báo cung-cầu thị trường phân bón trong nước, thế giới, diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường phân bón Việt Nam và thế giới 11 tháng năm 2023 và dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây: 

I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo cung, cầu, giá    

II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu 
  
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Tình hình xuất nhập khẩu    

3.1. Tình hình xuất khẩu phân bón 11 tháng  năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
3.2. Tình hình nhập khẩu phân bón 11 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
4. Triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước    
- DCM vượt kế hoạch xuất khẩu 12% chỉ trong 10 tháng    
- DCM ước tính lợi nhuận 2023 giảm 78% so với cùng kỳ, dự kiến chi 25 triệu USD mua lại công ty Phân bsón Hàn - Việt    
5. Dự báo thị trường phân bón trong nước trong thời gian tới    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất   
+ Dự báo nhập khẩu   
+ Dự báo tiêu thụ trong nước   
+ Dự báo xuất khẩu  
- Dự báo giá phân bón    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2: Nhu cầu phân bón toàn cầu niên vụ 2022-2023    
Biểu đồ 2: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 11/2023  
Biểu đồ 3: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 11/2023   
Biểu đồ 4: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 5: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình từ năm 2020-T11/2023    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 10 tháng năm 2023   
Biểu đồ 7: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình từ năm 2020-T11/2023    
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón 10 tháng năm 2023    
Biểu đồ 9: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo   
Biểu đồ 10: Lợi nhuận trước thuế của DCM qua từng năm    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Nhu cầu phân bón toàn cầu niên vụ 2022-2023    
Bảng 2: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 11/2023    
Bảng 3: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 11/2023    
Bảng 4: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 10 và 10 tháng năm 2023    
Bảng 5: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 11/2023   
Bảng 6: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T11/2023    
Bảng 7: Thị trường nhập khẩu phân bón tháng 10 và 10 tháng năm 2023   
Bảng 8: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 10/2023
Bảng 9: Lợi nhuận trước thuế của DCM qua từng năm