Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Trong tháng 5/2022, ước kim ngạch nhập khẩu rau quả đạt 190 triệu USD, tăng 27,5% so với tháng 4/2022 và tăng 62,4% so với tháng 5/2021. Trung Quốc là thị trường cung cấp mặt hàng rau quả lớn nhất cho Việt Nam (chiếm tỷ trọng 36,4%), tiếp đến là Hoa Kỳ (17,7%) và Australia (8,9%). 
MỤC LỤC
I. Tổng quan hoạt động nhập khẩu rau quả của Việt Nam và dự báo
II. Tình hình nhập khẩu trái cây tươi

1. Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu
2. Cơ cấu thị trường trái cây nhập khẩu
3. Một số doanh nghiệp lớn về nhập khẩu trái cây
III. Tình hình nhập khẩu rau củ tươi
1. Cơ cấu chủng loại rau củ nhập khẩu
2. Cơ cấu thị trường rau củ nhập khẩu
3. Một số doanh nghiệp lớn về nhập khẩu rau củ    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1. Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam qua các tháng năm 2021-2022
Biểu đồ 2. Cơ cấu thị trường nhập khẩu rau quả 4 tháng năm 2022
Biểu đồ 3. Kim ngạch nhập khẩu trái cây của Việt Nam qua các tháng năm 2021-2022
Biểu đồ 4. Cơ cấu mặt hàng trái cây nhập khẩu 4 tháng năm 2022
Biểu đồ 5. Cơ cấu thị trường nhập khẩu trái cây 4 tháng năm 2022
Biểu đồ 6. Cơ cấu mặt hàng rau củ nhập khẩu 4 tháng năm 2022
Biểu đồ 7. Cơ cấu thị trường rau củ nhập khẩu 4 tháng năm 2022
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Thị trường nhập khẩu rau quả tháng 4 năm 2022
Bảng 2. Chủng loại trái cây nhập khẩu tháng 4/2022
Bảng 3. Thị trường nhập khẩu trái cây trong tháng 4/2022
Bảng 4. Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu trái cây cao 4 tháng năm 2022
Bảng 5. Chủng loại rau củ nhập khẩu tháng 4/2022
Bảng 6. Thị trường nhập khẩu rau củ tháng 4/2022
Bảng 7. Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu rau củ cao 4 tháng năm 2022