Trong tháng 12/2021, kim ngạch nhập khẩu rau quả ước đạt 140 triệu USD, giảm 7,3% so với tháng 11/2021 và giảm 5,4% so với tháng 12/2020. Tính chung cả năm 2021, nhập khẩu rau quả ước đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2020. Một số mặt hàng trái cây nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như táo, nho, chuối, dừa, quýt...

MỤC LỤC
I. Tổng quan hoạt động nhập khẩu rau quả của Việt Nam và dự báo
II. Tình hình nhập khẩu trái cây tươi
1. Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu    
2. Cơ cấu thị trường trái cây nhập khẩu    
3. Một số doanh nghiệp lớn về nhập khẩu trái cây
III. Tình hình nhập khẩu rau củ tươi
1. Cơ cấu chủng loại rau củ nhập khẩu
2. Cơ cấu thị trường rau củ nhập khẩu
3. Một số doanh nghiệp lớn về nhập khẩu rau củ

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1. Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam qua các tháng năm 2020-2021    
Biểu đồ 2. So sánh cơ cấu thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam    
Biểu đồ 3. Kim ngạch nhập khẩu trái cây của Việt Nam qua các tháng năm 2020-2021    
Biểu đồ 4. So sánh cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu của Việt Nam    
Biểu đồ 5. Cơ cấu thị trường nhập khẩu trái cây trong 11 tháng năm 2021    
Biểu đồ 6. So sánh cơ cấu chủng loại rau củ nhập khẩu của Việt Nam    
Biểu đồ 7. Cơ cấu thị trường rau củ nhập khẩu 11 tháng năm 2021    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Thị trường nhập khẩu rau quả tháng 11 năm 2021    
Bảng 2. Chủng loại trái cây nhập khẩu tháng 11/2021    
Bảng 3. Thị trường nhập khẩu trái cây trong tháng 11/2021    
Bảng 4. Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu trái cây cao trong 11 tháng năm 2021    
Bảng 5. Chủng loại rau củ nhập khẩu tháng 11 năm 2021    
Bảng 6. Thị trường nhập khẩu rau củ tháng 11/2021    
Bảng 7. Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu rau củ cao trong 11 tháng năm 2021