BÁO CÁO NÀY PHÂN TÍCH CHI TIẾT TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA BẰNG CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI KHÁC NHAU; TÌNH HÌNH LOGISTICS CHO HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA (CẢNG, CỬA KHẨU, PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM NĂM 2023 VÀ QUÝ 1/2024)

Trong năm 2023, cơ cấu phương thức vận tải được sử dụng trong nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam như sau: Nhập khẩu bằng đường thủy (đường biển) chiếm....%, nhập khẩu bằng đường hàng không chiếm...% và nhập khẩu bằng đường bộ chiếm ...%. Nhập khẩu hàng hóa bằng mỗi phương thức này biến động như sau...

Trong quý 1/2024, cơ cấu phương thức vận tải được sử dụng trong nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam như sau: nhập khẩu bằng đường thủy (đường biển) chiếm....%, nhập khẩu bằng đường hàng không chiếm...% và nhập khẩu bằng đường bộ chiếm ...%. Nhập khẩu hàng hóa bằng mỗi phương thức này biến động như sau...

Quý 1/2024 nhập khẩu hàng hóa bằng đường thủy có trị giá lớn nhất trong các phương thức vận chuyển, đạt …. tỷ USD chiếm tỷ trọng ….% trong tổng trị giá (Năm 2023 đạt …. tỷ USD, chiếm tỷ trọng ….%). Những nhóm hàng vận chuyển bằng đường thủy trong quý 1/2024 có trị giá cao là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện;…

Quý 1/2024 vận chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không có trị giá …. trong các phương thức chuyển so với quý 4/2023 với ….% (quý 1/2023 phương thức vận chuyển đường hàng không …..%). 

Những nhóm hàng vận chuyển bằng đường bộ trong quý 1/2024 có trị giá …. là hạt điều; sản phẩm khác từ dầu mỏ; ô tô nguyên chiếc các loại; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; sắt thép các loại; quặng và khoáng sản khác; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; máy vi tính;…

Trong 3 tháng năm 2024, chất dẻo nguyên liệu được nhập khẩu về Việt Nam nhiều thứ hai qua Cảng Xanh Vip đạt …. triệu USD, … 21,04% so với cùng kỳ năm trước, chiếm ….% giá trị nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của cả nước. Trong năm 2023, giá trị nhập khẩu qua Cảng Xanh Vip đạt …. triệu USD, chiếm ….% giá trị nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của cả nước.


MỤC LỤC        
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ        
TÓM TẮT        

1    NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO TỪNG PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN    
1.1.    Cập nhật tình hình và xu hướng chung    
1.2.    Nhập khẩu bằng đường thủy    
1.3.    Nhập khẩu bằng đường hàng không    
1.4.    Nhập khẩu bằng đường bộ    
2    HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU    
2.1.    Phương thức vận tải    
2.2.    Phương thức giao hàng    
2.3.    Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu    
2.4.    Phương thức thanh toán    
3    HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG NHẬP KHẨU GIẤY CÁC LOẠI    
3.1.    Phương thức vận tải    
3.2.    Phương thức giao hàng    
3.3.    Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu    
3.4.    Phương thức thanh toán    
4    HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KHÁC    
4.1.    Phương thức vận tải    
4.2.    Phương thức giao hàng    
4.3.    Cảng/cửa khẩu nhập khẩu    
4.4.    Phương thức thanh toán    

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ 
Bảng 1: Thống kê hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam bằng đường thủy năm 2023 và quý 1/2024        
Bảng 2: Thống kê hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam bằng đường hàng không năm 2023 và quý 1/2024        
Bảng 3: Thống kê hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam bằng đường bộ năm 2023 và quý 1/2024        
Bảng 4: Các phương thức giao hàng trong chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Bảng 5: Chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam qua các cảng/cửa khẩu chính trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Bảng 6: Các phương thức thanh toán chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Bảng 7: Các phương thức giao hàng giấy các loại nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Bảng 8: Các cảng/cửa khẩu giấy các loại nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Bảng 9: Các phương thức thanh toán trong giấy các loại nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Bảng 10: Các phương thức giao hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Bảng 11: Các cảng/cửa khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Bảng 12: Các phương thức thanh toán máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác nhập khẩu của Việt Năm trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
        
        
Biểu đồ 1: Trị giá nhập khẩu hàng hóa theo phương thức vận tải hàng quý năm 2023 và 2024        
Biểu đồ 2: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 và quý 1/2024        
Biểu đồ 3: Một số nhóm hàng nhập khẩu bằng đường thủy có trị giá cao theo quý của năm 2023 và 2024        
Biểu đồ 4: Một số nhóm hàng nhập khẩu bằng đường hàng không có trị giá cao theo quý của năm 2023 và 2024        
Biểu đồ 5: Một số nhóm hàng nhập khẩu bằng đường bộ có trị giá cao theo quý của năm 2023 và 2024        
Biểu đồ 6: Cơ cấu phương thức giao hàng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Biểu đồ 7: Cơ cấu cảng biển/cửa khẩu trong chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Biểu đồ 8: Cơ cấu phương thức thanh toán trong chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Biểu đồ 9: Cơ cấu phương thức vận tải trong giấy các loại nhập khẩu của Việt Năm trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Biểu đồ 10: Cơ cấu phương thức giao giấy các loại nhập khẩu trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Biểu đồ 11: Cơ cấu cảng biển/cửa khẩu nhập khẩu giấy các loại của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Biểu đồ 12: Cơ cấu phương thức thanh toán trong giấy các loại nhập khẩu năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Biểu đồ 13: Cơ cấu phương thức vận tải trong máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Biểu đồ 14: Cơ cấu phương thức giao máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Biểu đồ 15: Cơ cấu cảng biển/cửa khẩu nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024        
Biểu đồ 16: Cơ cấu phương thức thanh toán trong máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 và 3 tháng năm 2024        


NGOÀI RA, QUÝ ĐỘC GIẢ CÓ NHU CẦU THAM KHẢO THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG XUẤT KHẨU, VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY