Là đầu vào quan trọng cho nhiều ngành sản xuất, ngành công nghiệp hóa chất và các sản phẩm hóa chất đóng một vai trò quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn 3 năm dịch bệnh COVID-19 (2020-2022), ngành hóa chất càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng động. Tuy nhiên, do thường nằm trong danh mục “hàng hóa nguy hiểm”, “hàng dễ cháy nổ”, việc bảo quản và lưu thông hóa chất một cách an toàn, hiệu quả, luôn đòi hỏi các quy trình và dịch vụ logistics cho ngành này một cách chính xác, tối ưu nhất. 

Thực tiễn kinh nghiệm quốc tế và trong nước cho thấy, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ logistics, công nghệ cho sự phát triển bền vững của ngành hóa chất là hết sức cần thiết trong bối cảnh đất nước đang định hướng để trở thành một trung tâm sản xuất mới của khu vực. 

"Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” được phê duyệt vào tháng 6/2022 đã đề ra mục tiêu, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp hóa chất đạt bình quân từ 10-11%/năm và tỷ trọng ngành công nghiệp hóa chất so với toàn ngành công nghiệp đạt khoảng 4-5% vào năm 2030.

Báo cáo này tập trung vào các nội dung quan trọng sau:
•    Tổng quan và các đặc điểm, thực trạng, triển vọng của ngành hóa chất Việt Nam; 
•    Hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành hóa chất;
•    Các nhu cầu, yêu cầu, quy định pháp lý đối với các dịch vụ logistics cho lĩnh vực hóa chất;
•    Dịch vụ logistics cho ngành hóa chất (tập trung vào vận tải và kho bãi);
•    Hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất, sản phẩm hóa chất và logistics tương ứng; 
•    Phân tích sâu hoạt động logistics trong nhập khẩu hóa chất (ga, cảng, cửa khẩu, phương thức giao hàng, phương thức vận tải). Nhìn chung nước ta vẫn đang trong tình trạng nhập siêu hóa chất, đặc biệt là từ các thị trường trong khu vực. Do đó trong Báo cáo này chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào logistics trong hoạt động nhập khẩu hóa chất. 
•    Chi tiêu các Quy định, chính sách liên quan đến ngành hóa chất, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản hóa chất, vui lòng xem tại Phụ lục. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

I. NGÀNH HÓA CHẤT VÀ THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT VIỆT NAM (cập nhật đến tháng 6/2023)
1. Tổng quan ngành
2. Tình hình sản xuất
3. Doanh nghiệp

3.1. Tình hình chung về các doanh nghiệp ngành hóa chất 
3.2. Cập nhật tình hình hoạt động sản xuất của Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) và một số doanh nghiệp 
4. Triển vọng
II. LOGISTICS TRONG HOẠT ĐỘNG KHO BÃI VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT
1. Kho bãi
1.1. Quy định pháp lý đối với các kho hóa chất
1.1.1. Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2017, theo đó Điều 4. Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa quy định cụ thể như sau: 
1.1.2. Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 48/2020/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
1.2. Năng lực đáp ứng
1.2.1. Tình hình chung 
1.2.2. Cập nhật thông tin mới nhất về các kho hóa chất trong đến tháng 6/2023 
2. Vận tải 
2.1. Các quy định pháp lý liên quan đến vận chuyển hóa chất (cập nhật đến tháng 6/2023) 
2.2. Năng lực đáp ứng 
2.2.1. Tình hình chung 
2.2.2. Tình hình của một số doanh nghiệp vận tải hóa chất 
III. XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS PHỤC VỤ NHẬP KHẨU HÓA CHẤT
1. Tình hình xuất, nhập khẩu hóa chất của Việt Nam
1.1. Xuất khẩu
1.2. Nhập khẩu
1.2.1. Kim ngạch nhập khẩu của cả nước và của khối doanh nghiệp FDI
1.2.2. Thị trường nhập khẩu
1.2.3. Doanh nghiệp
2. Logistics trong hoạt động nhập khẩu hóa chất của Việt Nam
2.1. Cảng, cửa khẩu
2.2. Phương thức giao hàng
2.3. Phương thức vận tải

PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Quyết định số 2544/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ Công Thương ban hành ngày 28/11/2022. 
Phụ lục 2: Quy chuẩn quốc gia về sản xuất, kinh doanh lưu trữ an toàn hóa chất 
Phụ lục 3: Điều kiện kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 
 
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Kho hàng hóa chất của Hòa Phát 
Hình 2: Kho hóa chất của ASG tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 
Hình 3: Kho Hóa Chất và Hàng Nguy Hiểm tại Cụm Khu Công Nghiệp Phú Thạnh-Vĩnh Thanh của TRA-SAS 
Hình 4: Kho hàng Hóa Chất số 1 - Công ty TNHH MVG Đình Vũ 
Hình 5: Kho hóa chất của SEC Warehouse 
Hình 6: Vận chuyển hóa chất bằng xe bồn của Gas Shipping 
Hình 7: Dịch vụ vận chuyển hóa chất bằng đường sắt của công ty RATRACO 
Hình 8: Kim ngạch xuất khẩu hóa chất của Việt Nam tới tháng 6/2023 
Hình 9: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hóa chất năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Hình 10: Diễn biến nhập khẩu hóa chất của Việt Nam hàng tháng năm 2021-2023 
Hình 11: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hóa chất năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Hình 12: Hóa chất nhập khẩu qua một số cảng biển/cửa khẩu chính tới tháng 6/2023 
Hình 13: Cơ cấu cảng biển/cửa khẩu trong nhập khẩu hóa chất năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Hình 14: Diễn biến nhập khẩu hóa chất theo các phương thức giao hàng phổ biến, hàng tháng năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Hình 15: Cơ cấu phương thức giao hàng hóa chất nhập khẩu trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Hình 16: Diễn biến vận tải hóa chất nhập khẩu bằng đường biển và đường hàng không vào Việt Nam, hàng tháng năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Hình 17: Cơ cấu phương thức vận tải hóa chất nhập khẩu trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp mặt hàng hoá chất và sản phẩm hoá chất năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 2: Tham khảo một số doanh nghiệp sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác có chi phí sản xuất lớn tính tới đầu năm 2022 
Bảng 3: Doanh nghiệp sản xuất hoá chất hữu vô cơ bản khác có chi phí sản xuất lớn tính tới đầu năm 2022 
Bảng 4: Các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam năm 2023 
Bảng 5: Xuất, nhập khẩu hóa chất và sản phẩm hóa chất của Việt Nam năm 2022 
Bảng 6: Xuất khẩu hóa chất của Việt Nam tới một số thị trường chủ yếu trong năm 2022 
Bảng 7: Xuất khẩu sản phẩm hóa chất của Việt Nam tới một số thị trường chủ yếu trong năm 2022 
Bảng 8: Nhập khẩu hóa chất của Việt Nam từ một số thị trường năm 2022 
Bảng 9: Nhập khẩu sản phẩm từ hóa chất của Việt Nam từ một số thị trường năm 2022 
Bảng 10: Thị trường cung cấp hóa chất vào Việt Nam trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 11: Các doanh nghiệp tiêu biểu về nhập khẩu hóa chất vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 
Bảng 12: Hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam qua một số cảng biển/cửa khẩu trong năm 2023 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 13: Thống kê chi tiết nhập khẩu hóa chất theo từng phương thức giao hàng vào Việt Nam trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 14: Thống kê vận tải hóa chất nhập khẩu theo từng phương thức vận tải vào Việt Nam trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023