Theo tháng

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Nhóm/mặt hàng
Năm
Tháng
Cột hiển thị